Keijzer Noorman Advocaten

OVER KEIJZER NOORMAN ADVOCATEN

ONZE VISIE


Het kantoor Keijzer Noorman Advocaten te Emmen wordt gevormd door Peter Keijzer, Annelien Noorman en Daniëla Jakobs. Het kantoor is mede ontstaan vanuit de gedachte dat het inscha­kelen van een advocaat betaal­baar moet zijn. Uiteraard zonder dat ingeboet wordt op de kwali­teit van de rechts­hulp. Een pret­tig contact met onze cliënten staat bij ons hoog in het vaan­del. Wij zijn van mening dat toegan­kelijk­heid een belang­rijke voor­waarde is voor een pret­tig contact. Deze toegan­ke­lijk­heid van ons kantoor uit zich in de volgende kern­waarden:

Betaalbare rechtshulp
Wij bieden hoog­staande juridische dienst­verlening tegen een scherpe prijs aan zowel het midden- en klein­bedrijf als aan particu­lieren. Natuurlijk kunt u ook voor gesubsi­dieerde rechts­bijstand (een zogeheten 'pro deo' advocaat) bij Keijzer Noorman advo­caten terecht, of in overleg met uw rechtsbijstandverzekering. In alle gevallen houden we de kosten overzichtelijk; zo weet u vooraf zo goed mogelijk waar u aan toe bent.

Eenvoudig, snel en persoonlijk contact
Door een optimaal gebruik van automati­sering is eenvoudig en snel contact mogelijk via (mobiele) telefoon, Whatsapp, e-mail of post. Er is sprake van korte lijnen; u heeft altijd snel contact met onze advocaten. U kunt daarbij rekenen op persoon­lijke aandacht; voor ons bent u geen dossier­nummer. Wij zijn duide­lijk over de aanpak van uw probleem en eerlijk over uw kansen. Laag­drempelig contact en een nuchtere aanpak staan bij ons voorop.

Bereikbaarheid
Ons kantoor is uitstekend bereik­baar voor bezoek, zowel per fiets, per auto of met open­baar vervoer. Indien u met de auto komt, kunt u voor de deur parkeren.

Dienstverlening
Keijzer Noorman advocaten richt zich voor­namelijk op dienst­verlening aan het midden- en klein­bedrijf en aan particu­lieren. We kunnen u op diverse rechtsgebieden adviseren en bijstaan. Onze cliënten komen uit heel Nederland, maar natuur­lijk vooral uit de regio's Emmen, Coevorden, Hardenberg, Hoogeveen en Borger. Het is belang­rijk tijdig een advocaat te raad­plegen als er een conflict dreigt, zodat uw rechten veilig­gesteld kunnen worden. Wij streven ernaar een procedure te vermij­den, maar soms is dat niet moge­lijk. Mocht u desondanks toch in een proce­dure verzeild raken, bent u bij ons aan het juiste adres. Ook indien er geen conflict dreigt, kan het van belang zijn een advocaat te raad­plegen. U kunt bijvoor­beeld uw contracten laten beoor­delen. U komt dan later niet voor vervelende verras­singen te staan als blijkt dat gemaakte afspra­ken toch niet zo water­dicht bleken als u dacht.

Als u twijfelt of de inschake­ling van een advo­caat nodig is of u vraagt zich af wat de kos­ten van een advo­caat zijn, neem dan vrij­blijvend tele­fonisch contact met ons op of maak een afspraak voor een gratis kennis­makings­gesprek. Wij zijn trots op het vertrouwen dat onze cliënten in ons stellen, en zullen er alles aan doen om ook voor u de juiste oplossing te vinden. Wij bieden mensen toe­gang tot hun recht; daar heeft u immers recht op!


Neem contact met ons op

WIE ZIJN WIJ

AANGENAAM KENNIS TE MAKEN


WERKTERREIN

WAT WE DOEN


Keijzer Noorman Advocaten richt zich met name op de onder­staande rechts­gebieden. Op deze rechts­terreinen hebben we jaren­lange ervaring, en uiteraard onder­houden we onze kennis regel­matig met relevante cursus­sen. Vaak kan het tijdig inwinnen van advies een kostbare proce­dure voorkomen. Wij adviseren en proce­deren op de navol­gende rechts­­gebieden:

Huurrecht
Als huurder of verhuurder kunt u vervelende verras­singen voorkomen als u het contrac­tueel goed regelt. Welke rechten heeft een huurder, en hoe dient hij zich te gedragen? Wat zijn de verplich­tingen van de ver­huur­der? Er zijn verschil­lende mogelijk­heden als iemand zich niet aan de afspra­ken houdt, tot een gerechte­lijke procedure aan toe. Maar vaak zijn juridische proble­men eenvou­diger op te lossen. Laat u goed voorlichten voordat u een huurover­een­komst aangaat of opzegt, of wanneer tussen­tijds proble­men ontstaan.
Vraagt u zich af of u het gedrag van uw huurder zomaar moet accep­teren? Pleegt de verhuur­der geen onderhoud? Of wilt u de huur­overeen­komst opzeggen? Vraag tijdig advies.

Personen- en familierecht
Bij het personen- en familie­recht wordt meestal gedacht aan echtschei­dingen. Maar ook het verbreken van samen­leving, omgang, gezag, alimen­tatie, boedel­verdeling, en ouderschaps­plannen behoren tot het personen- en familie­recht. Dit zijn slechts enkele van de meest voor­komende werkzaam­heden, waarin we u kunnen bijstaan. Niet al deze onder­werpen hoeven tot een procedure te leiden. Als u vragen heeft over een bepaald onder­werp, zoals over de hoogte van alimen­tatie of het wijzigen daarvan, kunt u gerust contact opnemen.

Strafrecht
Dit kan bijvoorbeeld gaan om mishande­ling, verkeers­over­tredingen, diefstal of drugs­delic­ten. Bij straf­recht wordt vaak gedacht aan de zwaardere mis­drijven, zoals bijvoor­beeld moord of doodslag. Maar straf­recht is veel meer dan dat. U kunt ook bij ons terecht voor de lichtere zaken zoals beschul­diging van diefstal of een verkeers­overtreding.

Verbintenissenrecht
Hieronder vallen alle geschillen, die te maken hebben met overeen­komsten. Het sluiten van overeen­komsten is een alledaagse gebeur­te­nis. Zo gaat u bijvoor­beeld een overeen­komst aan als u een brood koopt bij de bakker. Vaak doen de meeste problemen zich voor bij het kopen van een auto of een huis. Wij kunnen u natuurlijk bij alle denk­bare geschillen over contracten terzijde staan, ook als het gaat om bijvoorbeeld het afbreken van onder­hande­lingen.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
Wanneer hun kinderen onder toezicht zijn gesteld of zelfs uit huis geplaatst zijn, of wanneer een dergelijke maatregel dreigt, voelen ouders zich vaak machteloos ten opzichte van de Jeugdzorginstellingen. In dit soort zaken is het belangrijk om zo vroeg mogelijk advies en zo nodig bijstand te vragen bij een advocaat. Juist als dergelijke maatregelen nog niet of nog niet zo lang van kracht zijn, is de kans van slagen in dit soort zaken vele malen groter. Wacht dus niet te lang!

Vastgoedrecht
Bij vastgoed­recht gaat het om koop en huur van onroerende zaken: woningen, bedrijfspanden en grond. Hierbij kan bijvoorbeeld sprake zijn van (verborgen) gebreken, wanbetaling, burenruzies tot bodem­veront­reiniging. De koop van een huis of bedrijfs­pand is één van de belang­rijkste beslis­singen in iemands (zakelijke) leven. Maar bij zo'n koop komt een hoop kijken en gaat er niet zelden iets mis. Laat u ook vóór het onder­tekenen van de koop­overeen­komst adviseren, dat voorkomt veel proble­men achteraf. Maar wat te doen als na de aan­koop het dak blijkt te lekken? Wat als de koper de woning niet afneemt, of de verkoper niet levert volgens afspraak? Hoe moet u handelen als uw buurman de erfgrens niet respec­teert? Bel vrij­blijvend voor een afspraak! • Afstamming
 • Alimentatie
 • Boedelverdeling
 • Boetes
 • Burenruzies
 • Bijstand
 • Consumentenrecht
 • Contracten
 • Convenanten
 • Echtscheiding
 • Familierecht
 • Gebreken
 • Gezag
 • Huur
 • Incasso
 • Jeugdrecht
 • Koop
 • Misdrijven
 • Omgang
 • Ondertoezichtstelling
 • Ontruimingen
 • Ouderschapsplan
 • Overeenkomst
 • Psychiatrisch patiëntenrecht
 • Schadevergoeding
 • Strafrecht
 • Uithuisplaatsing
 • Verborgen gebreken
 • Verbreking samenleving
 • Verjaring
 • Verkeersovertreding
 • Vervangende toestemming

TARIEVEN

WAT KOST HET


Advocaten hebben de naam duur te zijn. Wij houden met de advocaatkosten zoveel mogelijk rekening met uw speci­fieke situa­tie. Dat kan door gebruik te maken van uw rechtsbijstandverzekering, van gefinan­cierde rechts­bijstand of van scherpe tarieven.

Rechtsbijstandverzekering
Misschien heeft u een rechts­bijstand­verzeke­ring die dekking biedt voor uw geschil. In overleg met uw rechts­bijstand­verzekeraar kunnen wij u dan meestal bijstaan. Vaak zijn daar voor u geen kosten aan verbon­den.

Gefinancierde rechtsbijstand
Mogelijk komt u in verband met de hoogte van uw inkomen en vermogen voor gesubsi­dieerde rechts­bijstand (oftewel een 'toevoeging') in aanmer­king: zie daarvoor het kader "Gesubsi­dieerde rechts­bijstand" op deze pagina.

Uurtarief
Als u niet voor gefinan­cierde rechts­bijstand in aanmer­king komt, dan spreken we een uurtarief af. In beginsel is dit tarief voor particu­lieren EUR 190,00 per uur exclusief BTW. We proberen van tevoren zo goed mogelijk in te schatten wat een zaak ongeveer kost. Om de kosten in­zichtelijk te houden, berekenen wij géén kantoor­kosten of andere toeslagen. Kosten van anderen (bijv. van de deurwaarder of de rechtbank) die wij voor u maken, berekenen we aan u door. Zo weet u waar u aan toe bent. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Gratis kennismakings­gesprek
Twijfelt u of uw zaak kans van slagen heeft en/of wilt u meer infor­matie over de kosten van een advo­caat, neem dan contact met ons op voor telefonische informatie of een gratis oriënterend gesprek van ongeveer een half uur.

GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

Veel mensen komen in aan­mer­king voor gefinan­cierde rechts­bij­stand. In dat geval hoeft u alleen een eigen bij­drage te betalen, terwijl de rest van de advo­caat­kosten door de over­heid wordt gefinan­cierd. Of u in aan­merking komt voor gefinan­cierde rechts­bij­stand is afhan­kelijk van de hoogte van uw verza­mel­inko­men en uw vermogen (en dat van uw even­tuele partner) van twee jaren gele­den.

Wij kunnen voor u een aan­vraag tot gefinan­cierde rechts­bijstand in­die­nen. De Raad voor Rechts­bijstand beoor­deelt deze aan­vraag. Als u voor gefinan­cierde rechts­bij­stand in aan­merking komt, stelt de Raad ook de hoogte van uw eigen bij­drage vast.

Als u ons de hoogte van uw verza­mel­inkomen (en eventueel uw vermogen) laat weten, dan kunnen wij u vooraf een inschat­ting geven of u voor gefinan­cierde rechts­bijstand in aan­mer­king kunt komen en hoe hoog de eigen bij­drage voor u zal zijn.

Raad voor Rechtsbijstand

Meer informatie over de voor­waar­den van gefinancierde rechts­bijstand vindt u hier.

CONTACT

WAAR VINDT U ONSOnze contactgegevens:

   Waanderweg 114, Emmen

  

  

Stuur ons een bericht en we nemen op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.

Als u gegevens aan ons verstuurt, gaat u akkoord met onze privacyverklaring

De advocaten van Keijzer Noorman Advo­caten zijn inge­schre­ven bij de Neder­landse Orde van Advo­caten.

Algemene Voorwaarden en klachtenregeling

Download onze algemene voor­waar­den of onze klachten­regeling (hiervoor is Adobe Acrobat Reader beno­digd, die u hier kunt downloaden).

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website, webpagina's en onder­delen hier­van kunnen geen rechten worden ontleend.
De inhoud en afbeel­dingen op deze website zijn auteurs­rechte­lijk beschermd. Het kopiëren of geheel of gedeelte­lijk over­nemen hiervan is slechts toege­staan na schrifte­lijke goed­keu­ring. Keijzer Noorman Advo­caten is niet verant­woorde­lijk voor de inhoud van aan deze website gekop­pelde bestan­den of van web­sites waar­naar wordt verwe­zen.
Deze disclaimer is van toepas­sing op alle pagina's en onder­delen van de web­site van Keijzer Noorman Advo­caten (www.keijzernoorman.nl). Door kennis te nemen van de inhoud van deze website of onder­delen daarvan, stemt u in met deze disclaimer.

Privacy Verklaring

In het kader van onze dienst­verle­ning kunnen uw persoons­gege­vens worden verza­meld en bewaard, in overeen­stemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden ver­strekt, tenzij we daartoe worden ver­plicht op grond van de wet of rechter­lijke uitspraak. Om de gebruiks­erva­ring van deze website en onze dien­sten te verbe­ter­en, maakt deze website gebruik van een analy­tische cookie van Google Analytics. Gegevens worden anoniem verza­meld met Google Analytics en website­trends worden gerappor­teerd zonder indivi­duele bezoe­kers te identi­ficeren. De gege­vens worden niet met Google of andere derden gedeeld. In onze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verwerken en wat we ermee doen. Door het gebruik van onder­havige website stemt u in met het voren­staande.